Årsmøte 2024
Startside
 

Dagsorden

 • Godkjenne de stemmeberettigede
 • Velge dirigent/møteleder
 • Velge protokollfører
 • Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 • Godkjenne innkallingen
 • Godkjenne sakslisten
 • Godkjenne forretningsorden
 • Behandle idrettslagets årsberetning
 • Behandle idrettslagets regnskap, kontrollutvalgets beretning
 • Behandle forslag og saker
 • Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter
 • Vedta idrettslagets budsjett
 • Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 • Valg

Det blir enkel servering.

Forslag til årmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet

I tillegg blir det premieutdeling